© pxhere.com

Alle maatregelen

Laat je inspireren door de lijst met maatregelen om Enschede groen en blauw in te richten.

Wadi’s

© Amar Sjauw En Wa - Windhorst
© Amar Sjauw En Wa - Windhorst
 ‹
 ›

Een wadi is een met grind en zand gevulde greppel of sloot, die water zowel kan vasthouden als infiltreren. Een wadi is beloopbaar, maar niet zwaar belastbaar. Doordat wadi’s beplant zijn, passen ze goed in groengebieden en groenstroken.

Wadi’s zijn een uitstekend middel om het stedelijke watersysteem te verbeteren. Bij een wadisysteem stroomt het water van daken en wegen niet in de riolering, maar via bovengrondse goten en/of greppels in de wadi. Een goed ontworpen wadisysteem buffert en infiltreert regenwater; hierdoor minimaliseert het systeem overstort, verbetert het de oppervlaktewaterkwaliteit en beperkt het verdroging.

Een wadi is met name geschikt voor gebieden met een lage grondwaterstand. Voordat er voor een wadi gekozen wordt, moet er duidelijkheid zijn over de bodemopbouw en de grondwaterstand, die verschilt per locatie en soms zelfs binnen één locatie.

Een wadi heeft een beplante bovenlaag met doorlaatbare bodem. Onder deze laag bevindt zich een koffer die gevuld kan zijn met grind, lavasteen of gebakken kleikorrels. Deze materialen hebben veel tussenruimte waardoor het regenwater gebufferd kan worden en infiltreren. Om dichtslibben en doorworteling te voorkomen worden het grind, lavasteen of gebakken kleikorrels ingepakt in geotextiel.

Onder in de koffer bevindt zich een infiltratie/drainbuis. De infiltratie/drainbuis in de koffer werkt in de winter bij hoge grondwaterstanden ook als drainage. Het drainagesysteem heeft de functie om water uit een gebied met een grondsoort met weinig infiltratiecapaciteit naar gebieden met een betere infiltratiecapaciteit te vervoeren.

Om overstroming van de wadi tijdens sterke regenval te voorkomen kan de wadi voorzien worden van slokops. Dat zijn overloopvoorzieningen die direct op de infiltratie/drainbuis zijn aangesloten. Als het water boven het niveau van de slokop stijgt, stroomt het water via de slokop naar de drain. Als de drain en de slokop beide gevuld zijn, functioneert de wadi als een bovengrondse afvoer en wordt het water direct naar het oppervlaktewater of regenwaterriool afgevoerd.

Het voor de aanleg van een wadisysteem benodigde oppervlak is circa 16% van het totaaloppervlak van een nieuwbouwwijk. Bij dit percentage is het gebruik van natuurvriendelijke, flauwe taluds meegenomen. Uit ervaringen in Enschede blijkt dat het talud van een wadi niet steiler dan 1:3 kan zijn in verband met het maaien.

atelier GROENBLAUW

Natuurvriendelijke wadi
Een natuurvriendelijke wadi is beplant met vochtminnende planten en vraagt minder onderhoud dan een reguliere wadi waarvan het gras regelmatig gemaaid moet worden. De natuurvriendelijke wadi heeft als bijkomend voordeel dat de hoog opgaande vegetatie bijdraagt aan de stedelijke biodiversiteit. Gevarieerde beplanting zorgt bovendien voor een beter doorwortelde bodem die op de lange termijn waterdoorlatend blijft.

Participatie
Omdat het wadisysteem bij voorkeur in openbaar gebied wordt aangelegd, moeten bewoners geïnformeerd en betrokken worden. Dit bevordert de acceptatie en een bewuster gebruik van schoonmaakmiddelen en ander milieuverontreinigende stoffen.

Beheer
Wadi’s moeten goed onderhouden worden. Om dichtslibben en verontreiniging te voorkomen, is het aan te raden twee keer per jaar bladafval en zwerfvuil te verwijderen, de slokoppen leeg te zuigen en één keer per jaar de drainage schoon te spuiten.

Met gras ingezaaide wadi’s moeten in het groeiseizoen gemiddeld eens in de twee weken gemaaid worden; natuurlijke wadi’s twee keer per jaar. Het gras van de gewone wadi hoeft niet afgevoerd te worden; het organisch materiaal van de natuurlijke wadi wel. Op jaarbasis is de met gras ingezaaide wadi met betrekking tot maaien vier keer zo duur in onderhoud als de meer natuurlijke wadi.

 

Toegepast in deze projecten

×
Filters
Favorieten
Favorieten

Klik op het hartje bij een maatregel om 'm te bewaren.

×